Refereret lovgivning Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven Retssikkerhedsloven Straffeloven
Begreb Forklaring Reference
Aktindsigt Er man part i en sag, har man ret til indsigt i dens behandling. Forvaltningsloven (FVL) kap. 4: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411#Kap4 samt Offentlighedsloven (OFL) kap. 2: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299#Kap2. Kammeradvokaten har lavet en håndbog i aktindsigt: http://aktindsigtshaandbogen.dk/ - se også afgørelse: Aktindsigt som menneskeret: https://www.linkedin.com/groups/4663773/4663773-6205368719410110465 (kræver at man er logget ind). Odense Kommune har haft en sag, hvor man gav afslag på aktindsigt på grund af ressourceforbrug: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5730&TilsynafID=1335
Bekendtgørelse versus lovbekendtgørelse Lovbekendtgørelse: Bekendtgørelse af en lov og dens ændringer - det vil sige: Seneste gældende version af en lov; Bekendtgørelse: Ministeriel bekendtgørelse om et emne relateret til lov
Finalité-princippet Princip om formålsbestemthed. Indsamling af oplysninger må kun ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål og senere behandling må ikke være uforenelig med (direkte stride mod) disse formål. Persondataloven (PDL) §5, stk. 2 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828 samt Forvaltningsloven (FVL) §32 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411#Kap8
Inhabilitet Der er krav til almindelig habilitet, f.eks. vandelskrav: Krav til at opfylde en funktion. F.eks. en læge eller jurist.I retslig sammenhæng: Inhabilitet dækker over, at man har eller kan have personlige interesser i en sags udfald, som er uvedkommende for ens embede og sagen, og som kan påvirke sagens behandling og afgørelse i en anden retning, end loven foreskriver. Der skal være tillid til, at afgørelse gives på lovligt og sagligt grundlag. Forvaltningsloven (FVL) Kap. 2, §§4-6 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411#Kap2
Klager: Forskellige typer Man skelner imellem Realitetsklager - klager over en afgørelse, som er blevet taget, hvor man mener, at vurderingen er forkert - og Formalitetsklager - klager over processen i forbindelse med en afgørelse - dårlig vejledning, lang sagsbehandlingstid og lignende.
Legalitetsprincippet Forvaltningens opgaver er afledt af og underordnet lovgivers magt - forvaltning administrerer love. Legalitetsprincippet: 1) Forvaltningsafgørelser må ikke være i stid med lov, og 2) Afgørelser skal have hjemmel i lov (henvisning).
Opholdskommune/handlekommune Opholdskommunen har pligt til at yde hjælp. Retssikkerhedslovens kap. 3 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184120#id9d8f761e-c2a4-4322-97da-6faf900bc4dc
Part i sag Betingelse i Forvaltningsloven: Part i sagen, hvis man har Direkte, Væsentlig, Individuel og Retlig interesse i sagens behandling og afgørelse.
Personfølsomme oplysninger 3 gradueringer - PDL §6: Almindelige personoplysninger: Både fortrolige og ikke-fortrolige oplysninger. Førstnævnte er f.eks. CPR-nummer og personers indtægts- og formueforhold (f.eks. fra SKAT); PDL §7, stk, 1: Følsomme personoplysninger. En udtømmende liste: Race, etniske, politiske, religiøse, filosofiske, fagforeningsmæssige, helbredsmæssige samt seksuelle forhold; PDL §8, stk. 1: Andre følsomme personoplysninger: Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold udenfor §7, f.eks. familistridigheder, separations- og skilsmisseforhold, jobsanktioner, personlighedstest m.fl. Persondataloven (PDL) §§6-8 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828
Proportionalitetsprincippet Den offentlige myndighed skal indhente oplysninger i det omfang, det er relevant for sagen, og ikke mere. Grundprincip, men kommer til udtryk i Persondataloven §5, stk. 3: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828
Tavshedspligt Offentligt ansatte har tavshedspligt og må ikke give fortrolige oplysninger til familie og venner, offentliggøre dem eller diskutere dem uden saglig grund. Straffeloven §152 om straf for videregivelse af fortrolige oplysninger: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=181992#idc0608026-b740-484b-b454-3c87384ca8c7; Forvaltningsloven §27 om hvilke oplysninger der er fortrolige: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411#Kap8
Undersøgelsesprincippet (officialprincippet) Det er forvaltningens ansvar at undersøge, at en sag er tilstrækkeligt belyst til at træffe den rette beslutning (se også proportionalitetspincippet om proportionalitet i sagsbehandling). Fra SKAT: https://www.tax.dk/jv/aa/A_A_7_4_3.htm Fra Ankestyrelsen: https://ast.dk/for-borgere-med-en-klagesag/sadan-behandler-vi-din-sag/artikel-om-at-have-eller-skaffe-oplysninger-i-en-sag/om-at-have-eller-skaffe-oplysninger-i-en-sag
Vejledningspligt Offentlige myndigheder er forpligtet til at vejlede borgere indenfor deres eget område, og ellers videgivere henvendelsen til relevant myndighed. Grundlæggende princip, formaliseret i Forvaltningsloven (FVL) §7 (stk. 1 om vejledning, stk. 2 om formidling): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411#Kap3
Ytringsfrihed for offentligt ansatte offentligt ansatte har ytringsfrihed som alle andre, men så det er foreneligt med tavshedspligt, at sikre sig, at det er klart, at man selv udtaler sig og ikke organisationen - og lignende spørgsmål. Derfor har justitsministeriet lavet en vejledning om spørgsmålet. Formålet med vejledningen er at sikre, at både ansatte og ledere i det offentlige er klar over omfanget af de ansattes ret til at ytre sig. Vejledningen forholder sig blandt andet til forholdet mellem ytringsfrihed og tavshedspligt samt såkaldt whistleblowing. Justitsministeriets vejledning her: http://go.ufora.dk/offansytring - desuden betænkningen fra udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.